Tilbake til forsiden
 
 

 

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidat med fullført studium og tilhørende kvalifikasjon skal ha:

Spesiell kunnskap innen 

        Energetics 

       herunder Vugge til vugge-filosofi, klima-problematikk, livssyklus-forståelse, energi-beregning, ref. læren om energi-komplekset - energiens konstans i transformasjonsprosesser - arkitekturs integrering i energiprosesser i forhold til arkitekturs livssyclus - hvoretter kandidaten kan optimalisere arkitekturs klimavennlighet ? minimalisere energiregnskap og miljøbelastning ved prosjektering av arkitekturs helhetlige livsløp.

Avansert kunnskap innen følgende fag 

       Arkitekturhistorie                                                                                                                                                                     

       det store historiske perspektiv ? orientalskog egyptisk fra 3000 fK - via tidlig gresk, - klassisk/ helenistisk, romersk - til middelalder - til Renessanse - til moderniusmen - assosiert til respektiv kunsthistorie, antropolgi, filosofi og stilhistorie.          

       Ytterligere: norsk og nordisk arkitekturhistorie - fra tidligste bosetting til samtid 

        Arkitekturteori                                                                                                                                                                

        Filosofiske og vitenskapelige utredninger om arkitekturs vesen - dens forskjellige uttrykk, indre sammenheng - som fenomèn i seg selv - og som menneskelig kulturuttrykk til praktisk og åndelig behov.                                      

        Filosofiske og vitenskapelige utredninger som analyse- og fortolkingsredskap.                                                              

Obligatorisk litteratur: Frank Lloyd Wrights The Natural House, Le Corbusiers Vers un Architecture og Chr. Norberg Schultz`Intentions in Architecture -

Form- og farge - herunder farge- og lyslære, samt formers kognitive betydning (dels også under persepsjonspsykologi). 

Prosjekteringsmetodikk                                                                                                                                                                      

        herunder analyse-redskap, prosjekteringsmetodikk 

        Konstruksjonslære                                                                                                                                                             

        herunder alle tradisjonelle konstruksjonsmetoder og konstruksjons-prinsipp i forhold til statikk 

        Bygningsteknologi                                                                                                                                                             

        herunder produksjonsprosesser, logistikk til og på byggeplass, byggdrift og integrert infrastruktur med assosierte byggfag                                                                                                                                                      

        herunder  klassiske / standard bygg-produkt / komponenter - deres produksjon og anvendelse

                Bygningingsfysikk 

                herunder materialkunnskap; materialers beskaffenhet og egenskaper

                materialkombinasjoner og deres egenskaper, 

                etablering av byggseksjoner (f eks vegg) med integrert infrastruktur -

                dennes egenskap i forhold til temperatur og fuktvandring, tetthet

                dennes vedlikeholdsbilde, varighet, byggbarhet og endringspotensial og

                avhendingsbilde

                Byggets helhetsmessige fysiske materielle funksjonalitet i forhold til indre og

                ytre klimadynamikk

Kunnskap om / innsikt i 

 

                Cybernetics                                                                                                                                                                        

        læren om samhandlingsrommet mellom mennesket og redskap / maskin  generelt, og spesielt arkitektens / designerens samhandling med computeren / PC-en og egne arbeidsredskap - samt IKT-teknologi og -logistikk 

        Sosialantropologi                                                                                                                                                                    

        Intro til kulturbetingede miljø- og handlingsvarianter og ? mønstre - forståelse av mangfolds interaksjoner og utviklingskriteria 

        Psykologi                                                                                                                                                                              

        spesielt persepsjonspsykologi, samt forståelse av kreativitetsmodeller 

        Jus   

        relatert til Plan- og bygningslov, overordnet og hierarkisk planverk, byggemeldingsprosedyrer, kontraktjus, forretningsførsel og patent-jus

Kandidaten kan anvende nevnte kunnskaper / innsikt på nye oppgaver / problemstillinger innen fagområdet - opprettholde og videreutvikle kunnskapsbasen for nettopp å kunne anvende den innen et bredt arkitekturfelt - med evne til fordyping og spesialisering i forhold til den enkelte oppgaves iboende muligheter og fordringer.

Kandidaten kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i arkitekturhistorie, byggetradisjoner, arkitektur som vesen / egenart og arkitekturs betydning for samfunnet i vid forstand.

 -Kandidatene skal tilegne seg kompetanse til å formgi arkitektoniske prosjekt som tilfredsstiller både estetiske og tekniske krav- 

 -ha tilstrekkelige kunnskaper om arkitekturens historie, arkitekturteori, beslektede kunstarter, teknologi og humaniora                                                                                                                               

-ha kunnskap om kunstarters innflytelse på arkitektonisk formgiving                                                          

-ha tilstrekkelig kunnskap om byplanlegging og annen generell fysisk planlegging - samt kunnskap om planleggingsprosesser og prosedyrer    

-ha innsikt i relasjoner mellom mennesket og byggverk, byggverk seg imellom, byggverks forhold til omgivelser, samt behovet for tilpassing av byggverk og uteområder til menneskelig behov og scala                                                                                                                                                      

-ha innsikt i arkitektyrket og arkitektens rolle i samfunnet - spesielt ved at prosjekteringsgrunnlaget ivaretar sosiale faktorer                                                                                          

 -ha innsikt i utrednings- og forberedelse for typiske konstruksjonsmetoder                                               

-ha innsikt i strukturelle og byggtekniske problemstillinger knyttet til konstruksjon av byggverk                                                                                                                                                 

-ha tilstrekkelig kunnskap om fysiske problemstillinger, teknikk og funksjonalitet slik at innemiljø blir bekvemt og sunt - beskyttet mot vekslende værforhold                                                                         

-ha ferdigheter til prosjektering ihht brukernes krav innenfor begrensende rammer av kostnader og regelverk                                                                                                                                    

-ha tilstrekkelig kunnskap om bransjer, organisasjoner, bestemmelser og metoder  som forutsetning for transformasjon av arbeidstegninger til konkret byggverk - samt kunne detaljprosjektere hele prosjekt.                                                                                                

Kandidatene skal kunne virke som arkitekter i fagrelaterte miljø som bidrar til videreutvikling av kandidaters kompetanse, kunnskap og erfaring - med sikte på videre studier.                                                                               

 

FERDIGHETER

Kandidaten har ferdigheter innen analysering, problematisering og syntetisering  -   herunder: 

Kandidat kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på selvstendig måte. 

Kandidat kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og anvende kritisk fortolking til å strukturere og formulere faglige resonnement. 

Kandidat kan initiere og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning i overensstemmelse med forskningsetiske normer. 

Kandidat kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkinger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsing 

 Kunstneriske arbeidsmåter 

Kandidat kan bruke relevante kreative metoder  i kreative prosesser for kunstnerisk utviklingsarbeid på selvstendig måter herunder

Fabulering via skissering, skulpturering, drama, dans, performances 

Tradisjonelle og nye arbeidsredskap i egen arbeidsprosess og til presentasjon / formidling / kommunikasjon -

herunder digitale prosjekterings- og produksjons-verktøy  -  herunder dokumentere via foto og film/video

 

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten har følgende generelle kompetanse 

Kandidat kan analysere og drøfte relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger - 

herunder : Oppgavers  samfunnsnytte i øyeblikket og i perspektiv,

Yrkets politiske, forretningsmessige og sosiale ambisjoner, ansvar og muligheter. 

Kandidat kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekt 

Kandidat kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer 

Kandidat kan kommunisere faglige problemstillinger, analyser, prosedyrer, prosesser og konklusjoner innenfor fagområdet - overfor spesialister og allmennhet. 

andidat kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser 

Kandidat kan videreutvikle kompetanse ved studier i tredje syclus

                                                                            

 b. Studiets relevans for arbeidsliv og / eller videre studier

Med det beskrevne læringsutbytte (a) - supplert / spesifisert og nyansert beskrevet i  Eus arkitektdirektiv av 300905 - artikkel  46  - er vårt studietilbud relevant og tjenlig for arbeidsliv og / eller videre studier.

Våre uteksaminerte kandidater har fått relevante stillinger i arbeidslivet - de fleste som kolleger arkitekter ved store og / eller vel renommerte arkitektkontor - herunder en som forskingsleder i kontorets samarbeid med Sintef - en i kommunal stilling som byggesaksbehandler - en (etter sigende) i blomstrende egenpraksis.

Ytterligere er studiet relevant i vår tid og for vår fremtid - i det vesentlige og omfattende regionale og globale problemstillinger eksplisitt utfordrer vår profesjon - herunder klimaproblematikken - hvor studiet impliserer ledende teoretisk og praktisk innovativ FoU -  og promoverer etiske betraktninger overfor fremtiden.

Det er allment kjent (og erkjent) at fagområdet engasjeres innenfor et konserverende miljø (byggebransjen) - hvor endelig norsk implementering av EUs energidirektiv fører til nye forskrifter og faglig oppdatering av arkitektprofesjonen. Aktuelt og relevant som eksempel er introduksjon av begrepet "passivhus" med tilhørende standard kriteria - hvor det ideelle formål (klimaproblematikk og global energi-effektivisering) synes å erstattes av kortsiktig hensyn til strømkundene (energi-regnskap for driftsfase) - hvor økt produksjonsenergi er underkjent - og avhendingsenergi er neglisjert.  Studiets kandidater vil i dette eksemplet ha kompetanse til å prosjektere og gjennomføre et passivhus-byggeri - samt tilføre kvaliteter som reduserer produksjons-energi og avhendingsenergi (v/optimalt gjenbruk / reinvestering av akkumulert produksjonsenergi). Forventede forskrifter for "panteordninger" for bygningskomponenter vil gjøre studiets kompetanse ytterligere nødvendig og attraktivt i arbeidsmarkedet.                                                                                

Studiet kvalifiserer til videre studier.

 

c. Studiets innhold og oppbygging relatert til beskrevne læringsutbytte

1. semester  30 studiepoeng

Gjennom innledende hurtigoppgaver ledes student suksessivt frem til den første hovedoppgave - Micro-bolig .                  

Full oppgavetekst som vedlegg

Microboligen skal tilfredsstille studentens primære bobehov som bruker / beboer over et år, skal kunne fungere ved festlig anledning med tre gjester, skal være selvforsynt med energi for varme, varmtvann, matlaging, skal ha rensesystem for bruktvann og wc. Boligen skal kunne bygges av to personer i løpet av 24 timer - og skal kunne demonteres tilsvarende - uten bruk av anleggsmaskiner. Den skal ikke sette varig spor i landskapet. Innvendig volum skal ikke overstige 31,4 m3, fotavtrykket ikke mer enn 9,9 m2.

Læringsutbytte i form av kunnskap:                                                                                                                                                   

Etter innledende øvelser er student introdusert til kunnskap om metoder /metodikk:                                                                   

- Bruk av elementære arbeidsredskap, info-henting, egen dokumentasjon, historieskriving, dramatisering, scenografi som element i prosjekteringsmetodikk.                                                                                                                                              

  Etter arbeidet med microboligen er student introdusert til:                                                                                                                       

- Ergonomi og ergonometri, materialbruk og konstruksjoner, energiaspektet i forhold til byggets bruk, produksjon og livssyclus ? inkludert gjenbruk (Vugge til vugge-filosofi), dokumentasjon gjennom skrift, skissering, tegning og modeller.

  Læringsutbytte i form av ferdighet:                                                                                                                                               

- Student er introdusert til å syntetisere ; se sammenheng og dynamikken i gjensidig virkning mellom den materielle komposisjon og den funksjonelle organisering, - den kunstneriske forming av den fysiske helhet til et arkitektonisk      uttrykk.                                                                                                                                                                                                            

- Student er introdusert til stedsanalyse og problematisering av en oppgaves potensial.

Læringsutbytte i form av innledende kompetanse:           

Semesteret introduserer student til studiets karakter - dets fagspekter, dets arbeidsmåter .                              

Student vil være familiær med arkitekturs nære krav og muligheter / utfordringer.                                                                                                                             

Student vil ha en begynnende forståelse  for å kommunisere arkitektur og design med med- og viderekomne studenter og fagmiljø, søke informasjon i media -  og bearbeide  og løse relativt kompleks oppgave på enkelt nivå uten spesiell utdyping,

Student vil være forberedt på neste semesterarbeide.                                                                                                      

Begrunnelse for oppgavestillingen:                                                                                                                                            

Pedagogisk motivert styres progresjonen i oppgaven slik at hvert trinn er ukjent med neste trinn - slik at tilfeldigheters spill introduseres som medskapende komponent.                                                                                                                         

Oppgaven representerer  bredden og kompleksiteten ved studiet  på enkelt nivå.

Arbeidet med oppgaven støttes ved;                                                                                                                                                        

- Forelesninger i Energetics, Prosjekteringsmetodikk, Arkitekturteori, Arkitekturhistorie, Konstruksjons- og Materiallære og Bygningsteknologi                                                                                                                                                                                         

- Individuell konsultasjon                                                                                                                                                                                  

- praktiske øvelser i scenografi, koreografi, figurteater / dans / performances, skissering, tegning og tegne-teknikk,

Kursansvarlig: Jan Aase - Sivilarkitekt MNAL, 1.-amanuensiskompetanse m/ opprykk til professor                                                                                                                                                                   

Hele fagmiljøet deltar i vekslende grad i semesteret  - med særlig vekt på energetics i bærekraftaspektet, arbeidsmåter / prosjekterings-metodikk.         

FoU-referanse:                                                                                                                                                                                

Studenten introduseres til  prosjektet Arkitekters rolle, ansvar og muligheter i forhold til klimaproblematikken - hvor studentens valg av bearbeidet materielle hovedkomponent til micro-bolig skal undersøke og beskrive komponentens karakteristika; opphav, historikk, reise, bearbeidelsesgrad og - type, bearbeidelses-prosesser, hvilke faktorer engasjeres i prosessene - og komponentens forventede videre bruk i dens livssyclus. 

 

2. semester - 30 studiepoeng                                                                            

Semesterets hovedoppgave heter Jærhus på høykant.                                                                                                                   

Full oppgavetekst som vedlegg

Innledes ved besøk til jærhus-objekt, samle informasjon om objektets historie og  byggeskikkrelasjoner. Etter analyser av objektet skal studenten programmere en oversettelse av jærhusets karakter til en urban situasjon                        

Begrunnelse for oppgaven er : Vår samtids urbane byggeri mangler lokalt særpreg. Ved å studere og forstå Jærregionens tradisjonelle, rurale byggeskikk utfordrer oppgaven i neste omgang til å transformere Jærhusets karakteristika til ny bymessig arkitektur.

Læringsutbytte i form av kunnskap:

Student får kunnskap om Arkitekturhistorie, Sosialantropologi, Stedsanalyse, Klimatilpassing - bruk av lokale materialer til bygging / konstruksjon av hensiktsmessige hus ut fra sin tidsforutsetninger.                                                                                                                 

Student får innledende kunnskap i urbanisme og bylandskap    

KAPITLET REDIGERES

Utviklet av Origin AS, Copyright webmaster@origin.no