Tilbake til forsiden
 

 

fiuni school of architecture + design - Norges 4. arkitektskole

Domkirkeplassen 3 - Stavanger 

Arkitekturens renessanse - den nye generasjon arkitekter ?

fiuni utdanner diplom-arkitekter i henhold til EU's arkitektdirektiv - med et studieprogram som samsvarer med rammeplan for mastergradsstudier - med et fagmiljø som vi mener tilfredsstiller krav til kompetanse på dette nivå. Våre eksterne og interne eksamens-sensorer utøver sensur ved øvrige arkitektskoler - med like krav til fiuni's eksamenskandidater. fiuni's diplomarkitekter er presumptivt kvalifisert på like fot.

fiuni søker NOKUT (Nasjonalt Organ for Kvalitet i UTdanninga) om akkreditering av studietilbudet for tildeling av mastergrad. Søkeprosess tar tid. Kriteria for akkreditering er krevende hva gjelder innhold og form. Retningslinjer for søknadsarbeidet refererer bl a til tilsynsforskrifter beregnet for eksisterende institusjoner - ikke for nye. Blant disse er en anbefaling om ikke å markedsføre studietilbudet - ei heller ta opp studenter - inntil godkjenning foreligger (!)

fiuni har derfor inntil nå unlatt å markedsføre / profilere skolens undervisning og FoU.

Imidlertid; anbefalingen fra NOKUT vurderes å være juridisk kontradiktorisk ift Lov om Universitet og Høyskoler som implisitt fordrer at studiet / institusjonen har studenter i et aktivt studiemiljø.

Dessuten; fiuni's grunnleggende berettigelse - bærekraft / vugge til vugge-filosofi - er nyskapende framtidsrettet i en samtid og fremtid som åpentbart er i behov for vår kompetanse og våre diplomarkitekter.

Utover å tilfredsstille formelle kriteria for godkjenning - skal samfunnet (NOKUT) ha tillit til studiet. Med tillit menes at studiet over tid er stabilt for en god (og stadig bedret) studiesituasjon for å kvalifisere kandidater til å virke i samfunnet på faglig og etisk høyt nivå. Forskningsaspektet ved studietilbudet tillegges betydelig vekt. fiuni's studietilbud ble etablert i 2003 - hvor anerkjente doktorgradsarbeider v/ NTNU dokumenterte at "Norske arkitekter gir blaffen i enøk". ( Med få unntak - min anmerkning). fiuni's hovedfag den gang som nå - "Energetics" - beskriver en holdning til enøk/bærekraft som siden erkjennes som Vugge til vugge-filosofi - og som vil være nødvendig som grunnlag for klimariktig arkitektur. Vi var den gang som nå i forkant og ledende innen undervisning og FoU i dette fremtidsfeltet.

VTV-aspektet ved arkitektur utfordrer dessuten arkitektens evne og vilje til å bruke (gjenoppdage) bredere spekter virkemidler for arkitektonisk uttrykk - ved f eks at en lesbar, visuelt eksponert konstruksjon er et aktivt arkitektonisk element i et komplekst teknologisk og estetisk samspill. VTV utfordrer i det hele tatt arkitekten til å engasjere seg med tverrfaglig oversikt og kontroll i hele prosessen fra skisse / konsept til produksjon og gjennomføring - for å sikre optimalt mulig gjenbruk.

VTV er vår tids mulighet for arkitekten å gjenerobre en ledende rolle i byggevirksomhet - så å si skape en renessanse for profesjonen.

 

 

Utviklet av Origin AS, Copyright webmaster@origin.no