Tilbake til forsiden
 

 

 

 

Forskning og Utvikling -FoU-aktiviteter ved skolen

PILOTPROSJEKT - VTV

De fleste oppgaver og aktiviteter ved skolens undervisng og forskning omhandler eller berører VTV-filosofi - hvor vi også får anledning til å realisere pilotprosjekt.

fiuni har prosjektert og byggemelder sommeren 2012 en "microbolig" som infill sentralt i Stavanger. Prosjektet er en videreutvikling av fiuni's Nye Stev om Stav og Laft - innkjøpt i konkurransen om miljø- og kostnadseffektive boliger i tre - og presentert i ARKITEKTUR N 7/07 - CULTURE OF RISC

 

 

Prosjektet tilfredsstiller TEK10 - som "passivt" eller "aktivt" (dynamisk valgfritt). Primærkonstruksjon i furu limtre - med innebygget "intelligens" for rask og presis montering - selvlåsende og selvstivende knutepunkt. Golv-, dekke- og tak-element i massivtre - stivende nedfeldt/innfeldt i limtre-dragene. Trefiberbasert isolasjon - (30 cm) - i prefab kassetter (diverse kryssfiner) i golv, tak og vegger.

Prosjektet har relativt store glassflater - av hensyn til utsikt og romlige kvaliteter - isolerglass montert direkte i limtre-konstruksjon - supplert med en ytre glasshud - mellomrom (luftet / halvklimatisert) for solskjerming.

Solfanger vil gi varmtvann og golvvarme. Solceller i glasshud vil supplere el-strøm-behovet.

 

 

Alle komponenter er prefabrikert - leveres flatpakket - kan enkelt monteres uten bruk av av tungt maskineri - uten bruk av spiker, skruer, bolter, festebeslag, sveising, liming eller andre permanente koplinger. Hele prosessen kan reverseres og repeteres teknisk / praktisk uten degradering av komponenters kvalifikasjoner (akkumulerte energi / bearbeidelsesgrad) - VTV. 

 FAG TILKNYTTET STUDIETS FORSKNING OG KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID:

Energetics                                                                                                                                                                                             
Studiet har definert og utarbeidet eget fag som vi kaller "Energetics" - refererer til lov om "energiens konstans" - energi som latent størrelse eller i transformasjon (og kan registreres) - i mangfoldige former og i alle sammenheng - og integreres i varierende form og grad i studiets oppgaver og aktiviteter.                                                                                                      
Studiet gir forelesninger i "energetics". Disse gir bakgrunnsstoff for studentenes oppgavebearbeidelse og øvelser.  Energetics er direkte anvendt i FoU-prosjektet:                                                                                                                                       
- ARKITEKTERS ROLLE, ANSVAR OG MULIGHETER I FORHOLD TIL KLIMAPROBLEMATIKKEN  - og inngår eksplisitt og implisitt i alle semestre / alle oppgaver.                                                                                                                                                                       
Fagmiljøets lærer med bibliotekar-funksjon forsyner studentene med dagsaktuell VTV-relevant litteratur - og arrangerer seminar om temaet - og ajourfører miljøets IKT-kompetanse.
Cybernetics                                                                                                                                                                                           
Studiet har definert begrepet Cybernetics som fag / interesseområde vedr samhandling mellom mennesket / maskin - her: forholdet student/digitale verktøy (Pc/Mac m/ programvare) - herunder også teknologiske og innholdsmessige strukturer -IKT.                                                                                                                                                                                 
Cybernetics danner forskningsmessig basis for innledende FoU-prosjekt for pedagogisk dataspill for skoleverk og dataspill-markedet.                                                                                                                                                                                      
Faget ivaretas av lærer med 1.-stillingskompetanse
Arkitekturteori / Arkitekturhistorie                                                                                                                                                  
Fagene undervises i ved forelesninger, seminar og individuelle konsultasjoner.                                                                             
Fagene er direkte anvendt som FoU i oppgavestillinger i 1., 2., 4., og 7. semester - og implisitt i oppgavenes FoU-tilknytting.                                                                                                                                                                                                                 
Faget ivaretas av lærere med 1.-stillingskompetanse med opprykk til professor-kompetanse
Prosjekteringsmetodikk  / Filosofi vedr kreativitet                                                                                                                                 
Er grunnleggende metodelære og redskap for innovativ forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid            
Prosjekteringsmetodikk gis ved forelesninger og spesielt utdypet i individuell konsultasjon ved studentenes semesteroppgaver.                                                                                                                                                                                   
Gir grunnleggende forståelse for  / innsikt i innovativ forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid som fenomèn                 
Studiet har utarbeidet kompendium som omhandler kreativitetsmodeller og mulige virkemåter.                                                                                                                                       
Temaet behandles i forelesninger og som referanse i seminar og konsultasjoner under forskningsprosesser - og integreres / er implisitt i de fleste studentoppgaver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Faget ivaretas av lærer med 1.-stillingskompetanse med opprykk til professor-kompetanse.
Konstruksjonslære / Materialkunnskap / Bygningsteknologi / Bygningsfysikk                                                                                               
Disse fag representeres i vesentlige, sammensatte fysiske bestanddeler i arkitektur og inngår som integrerte element i flere av studentenes oppgaver.                                                                                                                                                          
Fagene omhandles ved forelesninger, individuell konsultasjon og praktiske øvelser.                                                                                                         
Studentene oppnår kompetanse i å anvende kunnskap i fagene - spesielt koplet til forskningsaspektet (VTV-relatert) ved oppgavene: Optimalisere mulighet for tilnærmet 100% gjenbruk.                                                                                                                                                 
Student forholder seg til følgende kriteria qua forskning / innovasjon:
1.        I det ferdige produkt (bygg) skal vesentlige komponenter kunne observeres visuelt og identifiseres som demonterbare enheter - i uoverskuelig fremtid.
2.        Demontering skal kunne skje uten bruk av avansert redskap - uten å skade komponent.
3.        Komponent designes slik at den ved sitt uttrykk (innebygde intelligens) anviser fremtiden hvordan den kan remonteres i konstellasjon som opprinnelig - eventuelt som tilleggs-kvalifikasjon; anvise hvordan den kan remonteres i varierende konstellasjoner.
4.        Komponenter skal integreres i arkitekturens helhet slik at deres tekniske og estetiske tilstand har varig verdi.
5.        Komponenter av tre / limtre / massivtre som utgjør primær- og sekundær-konstruksjon skal tilfredsstille punktene foran uten bruk av spiker, bolter, skruer, beslag, lim eller andre festemidler. 

Institusjonen har utviklet og under stadig forbedring/ videreutvikling konstruksjons- og byggemetoder (patent / pat pending) - betegnet "Sunlight" og "Sunflower". Dette utviklingsarbeidet gjøres i samarbeid med studenter / i studentarbeider. Studentarbeider utvikler egne varianter eller egne konsept som tilfredsstiller foran nevnte føringer.                                                                                                                                                             

Andre arkitekturhistoriske og tekniske referanser er f eks grind- og lafte-teknikk.                                                                        

Fagene er direkte koplet til FoU-prosjektet:  ARKITEKTERS ROLLE, ANSVAR OG MULIGHETER I FORHOLD TIL KLIMAPROBLEMATIKKEN - samt forskningsmessig integrert spesielt i oppgavestillinger for 1., 2., 6., 8. og 9. semester.

Fagene ivaretas av lærer med 1.-stillingskompetanse - med opprykk til professor-kompetanse i studiets kjerneområde.
 
STUDIETS ARBEIDSMÅTER  TILKNYTTET STUDIETS FORSKNING OG KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID                                                                                                                                                               
hvordan disse er koplet til forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid:                                                                                                                          
Ettersom arkitektur-, design- og kunstnerisk utviklingsarbeid aldri har facit - men søker et resultat underveis i en uforutsigbar prosess - kan man si at ethvert slikt arbeid er forskning
Registrering / analyse / problematisering                                                                                                                          
Arbeidet som oppgave - egeninitiert eller gitt - krever informasjonsgrunnlag i form av fakta og inntrykk (emosjonelt / visuelt / taktilt ). Informasjon søkes i litteratur via bibliotektjeneste / internett-søk, besøk i relevante miljø (produksjons-miljø, byggeplasser, byggetomter) - og registrer dokumentasjon for nærmere analyser - og videre til problematisering. Analyser avdekker oppgavers strukturelle mønstre og vekter disses nominelle verdier. Problematisering skjer ved diskusjon innad og utad av analysearbeidet - hvorvidt riktig metode synes brukt, vekting synes rimelig - om nye vinklinger gir annen prioritering.
Registrering / analyse  / problematisering skjer både innledningsvis i arbeidet med en oppgave - og ved senere stadier av arbeidet etterhvert som ny erfaring vinnes - og som kvalitets-sikring.                                                                                                                                                               
Essay / novelle                                                                                                                                                                             
Skriftlig fremstillings-evne avklarer og formidler tanker og beskriver et arbeid.                                                                                           
Essayisme er en form vel egnet til beskrivelse og formidling av forskning og kunstnerisk verk. Både et arbeids intensjoner og dets resultat skal gjerne formidles skriftlig - tilstrekkelig klargjørende for mottaker / publikum - samtidig så vel disponert og formulert at beskrivelsen i seg selv er lett lesbar og interessant.  Den skriftlige presentasjon  er del av students egen utviklingsprosess - kan representere et skriv av faglig / vitenskapelig karakter til begrenset miljø og / eller som publikasjon til dags- og fagpresse. Novellisme brukes til friere, fabulerende tekster - som ledd i den skapende arbeidsprosess. Koples gjerne til drama / rollespill og øvelser i koreoigrafi, dans og scenografi.                                                                                                                                                               
Drama / spill                                                                                                                                                                         
Dramaturgi og spill er blant studiets redskap i utvikling av studentenes kreative potensial.                                                                                                                             
Nyttes som referanse og redskap til å konfrontere / etterprøve konkretiserte stadier i alle oppgavers forskningsprosesser. Transformerer fabulering i tekster og skisser til utprøving i 1:1-scala.
Arbeidsmåter/ øvelser introduseres ved gjestelærere.                                                                                                                                                               
Scenografi                                                                                                                                                                                      
Arkitektur kalles gjerne - frossen scenografi - i den betydning at arkitekturens varige fysiske uttrykk gir impulser og føringer for mellommenneskelig aktivitet.                                                                                                                         
Nyttes som referanse og redskap til å konfrontere / etterprøve konkretiserte stadier i flere typiske standard oppgavers forskningsprosesser.                                                                                                                                                              
Koreografi /dans / musikk                                                                                                                                                           
Opplevelse av arkitektur forholder seg til romlig bevegelse, rytmikk, klangfarger
Fashion / performance                                                                                                                                                           
Visuelle uttrykk / signaler - visning av ekstrakter                                                                                                                                                               
Skissering / tegning / digital modellering / skulpturering                                                                                                    
Arbeidsmåtene er redskap underveis i den skapende og forskende prosess                                                                                                                                                               
Video / film                                                                                                                                                                                    
Kan dokumentere forskningsprosess og resultat - samt være et kunstnerisk utviklingsarbeid i seg selv                                
 
Eksempler på studiets / oppgavers kopling til forskning og utvikling gjennom studentarbeid :
-          Åpen konseptkonkurranse om miljø- og kostnadseffektive boliger i tre -  i regi av NAL/Ecobox, Treforsk, Husbanken m fl - var sammenfallende med studiets nivå, omfang og egenart - hvor Jærhus på høykant - studiets standardoppgave for 2. semester - ble utviklet til skolens premierte utkast Nye Stev om Stav og Laft - senere også hedrende omtalt i ARKITEKTUR N  7/07.
Prosjektet er representativt for studiets fremragende innovative forskning - av fagtidsskriftet ARKITEKTUR N omtalt slik:                                                                                                                                                                              
Nye stev om stav og laft har som mål å videreutvikle den skandinavisk tre-industriens potensial, dens rasjonalitet og miljø-effektivitet. Prosjektet skaper forventninger som arkitektonisk og produksjonsmessig peker langt ut over dagens bruk av prefabrikerte elementer. En ny vinkling mot miljø- og kostnadseffektive boliger.                                            
Redaktøren har oppdaget det nye / nyskapende ved prosjektet, nemlig gjenbruks-intensjonen og gjenbrukspotensialet (VTV) - utslagsgivende for å lykkes med nasjonale og internasjonale klimamål.               
Fiunis studietilbud er internasjonalt ledende - kanskje foreløpig enerådende på dette området.
 
-          Fullscala prototyp Sunlight - MiljøParken - Innovativ FoU.
Oppdragsforskning i samarbeid med bl a IRIS (International Research Insitute of Stavanger) Konstruksjonsmetode har oppfinnerhøyde - og er patentbeskyttet.                                                                         
Metoden nyttes som referanse i flere av studentenes hovedoppgaver (dels 1. semester, spesielt 2. semester og 9. semester)  - slik at studentene utreder varianter av anvendelse til egne personlige arkitektoniske uttrykk  og / eller utvikler nye  alternative konstruksjonsmetoder .       
Enkelte av disse kan ha oppfinnerhøyde - og vil være patenterbare eller kunne oppnå mønsterbeskyttelse.
 
Høsten 2011 besøkte fiuni-studenter og lærere vår samarbeidspartner HUST, WUHAN / China - for felles workshop over temaet VTV.                                                                                                                                            
Wuhan (9 mill innbyggere - (4 arkitektskoler) er i  rasende vekst. Eldre og nyere bebyggelse raseres og erstattes av intensiv tett og høy arkitektur. Workshop'en observerte trangboddhet i restene av eldre bebyggelse - hvor beboere fantasifullt og kvalifisert supplerte sine boliger med ekstra elementer som rombokser hengt på fasaden, utvendige trapp til takterrasse - som videre vokser med et rom eller en ny etasje. Som materialer og konstruksjoner ble brukt hva man har for hånd - skrap eller billig kjøpt.                                 
Man investerer ikke for fremtiden.  Kinesene kan eie sitt hus - men ikke byggegrunnen, og mister alt når store utbyggere overtar for å rive og bygge nytt. Workshop-arbeidet analyserte, systematiserte typiske av observerte tiltak - og konkluderte i et sett av prefabrikerte komponenter som kan demonteres og remonteres - at beboere i gamle Wuhan i det minste ville kunne ta med deler av sitt hus, supplere og re-etablere seg. Verdier ( og energi) vil bli ivaretatt.                                                                                                           
Prosjektet / workshop'en bygget på grunnleggende VTV-kriteria. Innledningsvis hadde Mu Wei ( ass. Prof. ved HUST / lærer fiuni) en forelesningsrekke ved fiuni vedr tradisjonell kinesisk tre-arkitektur - hvor bl a typiske tre-låser og bearbeidingsredskap er tilnærmet identiske med våre nordiske tradisjoner.                                   
 
 KAPITLET REVIDERES /KOMPLETTERES
Utviklet av Origin AS, Copyright webmaster@origin.no